Cập nhật dữ liệu đến ngày 14/02/2022 (Số liệu được lấy từ ngày 06/08/2021)
Số liệu tổng hợp
F0
Tổng F0: 2.249
Trong ngày: 26
Đã khỏi: 939
Trong ngày: 0
Tử vong: 6
Trong ngày: 0
Số liệu mắc mới trong ngày (F0 )
Cộng đồng: 0
Phong tỏa: 0
Khu cách ly: 26
Khu vực


Trạng thái
  2.249
29
81
1.566
  6
  939
  1.272
  303
Lớp dữ liệu
Cơ sở y tế
 
14
  • Nguy cơ rất cao
  • Nguy cơ cao
  • Nguy cơ
  • Bình thường mới